Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 1. 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 [dane kontaktowe: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, Polska], dalej „EBS”.

  2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: 603 786 799; lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
uczestnictwo w klubie 5asec 
ustalenie statusu członka w Club 5asec (w tym posiadania przez niego statusu stałego klienta) uprawnionego do rabatów i ofert specjalnych  nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
wykonanie usług 
wykonanie zawartej z nami umowy i obsługa reklamacji dotyczących zawartych z nami umów nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
informowanie o wykonaniu usługi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
realizacja usług w zakresie usług specjalnych (m.in. czyszczenia asortymentu skórzanego lub obuwia, magiel, czyszczenie dywanów) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
kierowane do nas zapytania
udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
ogólne
w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi] nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
przechowywanie dokumentacji księgowej nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. pracownikom i współpracownikom – w szczególności w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności;
 2. podmiotom z naszej grupy kapitałowej i naszym franczyzobiorcom - w celach marketingowych i promocyjnych;
 3. podwykonawcom świadczonych przez nas usług, a także podmiotom obsługującym naszą działalność, w tym pod kątem prawnym, księgowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp. – w szczególności w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności.

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 1. w związku z ustaleniem statusu członka Club 5asec (w tym posiadania przez niego statusu stałego klienta) uprawnionego do rabatów i ofert specjalnych – przez okres uczestnictwa w tym klubie,
 2. w związku ze zgłoszoną nam reklamacją dotyczącą umowy lub zawarciem umowy w zakresie czyszczenia asortymentu skórzanego lub obuwia – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego),
 3. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały,
 4. w celach dowodowych dla ustalenia istnienia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego);
 5. w celach analitycznych – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały, ;
 6. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

6. Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
 3. do usunięcia danych:
  jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. ograniczenia przetwarzania danych :
  możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  sprzeciw „marketingowy” - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
  sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. do przenoszenia danych:
  masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „xml.” lub „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych?

7. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer: 603 786 799 . Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

8. Zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest warunkiem jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie z nami umowy.

Informacja o monitoringu wizyjnym naszych pralni

9. Nasze pralnie w godzinach ich otwarcia są monitorowane w celu zapewnienia rzetelnej obsługi reklamacji dotyczących stanu przekazywanej i dobieranej odzieży, butów, rozliczeń, osób uprawnionych do odbioru, weryfikacji pracy pracowników, itp. Zapis z kamer (bez dźwięku) obejmuje swym zasięgiem miejsce obsługi Klientów (tj. nie więcej niż 2,5 m od lady) i jest przechowywany na miejscu w danej pralni przez okres 28 dni lub przez okres dłuższy, jeżeli zostanie zgłoszona taka uzasadniona potrzeba przez Klienta bądź uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny, jak również gdy będzie to potrzebne dla dochodzenia lub odparcia roszczenia zgłoszonego w tym terminie lub ze względu na nasz uzasadniony interes. Po wskazanym okresie jest on kasowany. Wyjaśniamy, że w ramach tego monitoringu nie dokonujemy identyfikacji osób, które zostały dzięki niemu nagrane, za wyjątkiem wypadków gdy: (1) nagrana osoba o to wystąpi, wskazując dane umożlwiające odnalezienie jej na nagraniu (przy czym w takim przypadku zostanie ona poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych i jego celach, a na jej żądanie udostępniany jej będzie wyłącznie zapis z nią związany, (2) będzie to potrzebne do obsługi przez nas reklamacji złożonej przez nagraną osobę, (3) będzie to konieczne do weryfikacji wykonywania obowiązków przez naszych pracowników, (4) zażąda tego uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny.


1 EBS S.A. z siedzibą w Warszawie to spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347462, NIP 526-23-16-161, kapitał zakładowy w wysokości 4 081 632,00 opłacony w całości.